Gate2Payments ApS Allmänna villkor för kortinlösen och betalningslösning (PSP).

Allmänna villkor för kortinlösen

Dessa allmänna villkor gäller för alla företag som får kortbetalningar via Gate2Payments ApS.

1. Definitioner

 • Företaget
  Den fysiska eller juridiska parten i detta avtal som har ingått avtal med Gate2Payments ApS för att göra kortbetalningar.
 • Kortinnehavaren
  Den person (Företagskund) till vilken ett kort utfärdas.
 • Kort
  Betalkort som omfattas av detta avtal, typiskt Visa eller MasterCard.
 • Ramavtal
  Dokumentet som visar priser och andra villkor mellan företaget och Gate2Payments ApS.
 • Kortorganisation
  Visa och/eller MasterCard.
 • Inlösare
  Inlösare, även kallad inlösenbank, är under Finansinspektionens tillsyn, VISA och MasterCard organisationernas tillsyn. Kassaflödet för online köp sker enbart via banker.
 • PSP
  Payment Service Provider (Betalningstjänstleverantör) är en leverantör av betalningsgateway och är därmed en teknisk länk mellan inlösaren och Företaget.

2. Gate2Payments ApS inlösenstjänster

Gate2Payments ApS tillhandahåller följande tjänster till företaget: Behandling av auktorisering, registrering och behandling av kortbetalningar och hantering av invändningar från kortutgivare och kortinnehavare.

Gate2Payments ApS levererar vanligtvis ett inlösenavtal inom 1-3 arbetsdagar, från det ögonblick som webbshoppen uppfyller de krav som banken ställer.

Inlösensbanken är föremål för överensstämmelse med penningtvättslagen och europeisk köplag.

3. Grunderna för avtalet

Avtalet mellan företaget och Gate2Payments ApS består av ramavtalet, de allmänna villkoren för betalkortsinlösen, VISA och Mastercards internationella regler, samt företagets ansökan till Gate2Payments ApS.

Gate2Payments ApS kan på kundens vägnar underteckna inlösenavtalet. Avtalet måste aktiveras inom 3 veckor från skapandet, annars bryts avtalet och kontot stängs.

Gate2Payments ApS ingående av avtalet med företaget bygger på en grundlig kreditvärdering. Gate2Payments ApS har rätt att få kreditinformation om företaget och dess ägare samt även verksamhetens uppgifter som behövs för löpande bedömning av kundrelationen.

I händelse av väsentliga förändringar i affärsrelationen måste Gate2Payments ApS skriftligen underrättas omedelbar. Väsentliga händelser består av, men är inte begränsade till: butikens ägare, tjänstemän, direktörer, organisationsnummer, adress, e-postadress, telefonnummer, kontonummer, URL, bransch, affärsmodell (inklusive nya affärsområden), stora förändringar i produkter, tjänster, försäljning och leverans. Väsentliga ändringar kan leda till ett ändrat kreditbetyg från Gate2Payments ApS.

Gate2Payments ApS förbehåller sig rätten att ändra bolagets avtalsvillkor om ett kreditbetyg ger upphov till detta.

Eventuella ändringar i avtalet mellan Gate2Payments ApS och företaget måste vara skriftliga. Gate2Payments ApS kan ändra avtalet med 30 dagars varsel. Underrättelsetiden kan dock vara kortare om ändringen beror på krav från myndigheter eller kortorganisationer. Underrättelse om ändringar görs elektroniskt. Företaget är bundet av förändringen om det inte inom 10 dagar efter anmälan meddelar Gate2Payments ApS att ändringen inte kan accepteras.4

4. Användning av kortsystemet

Det är avgörande för kortbetalningssystemets förtroende att upprätthålla en hög säkerhetsnivå vid användning av kort. Företaget är skyldigt att aktivt bidra till detta och att avtalet hålls, samt att systemet aktiveras inom 3 veckor, då kontot annars kommer att stängas.

Företaget måste hela tiden följa kortorganisationernas regler och villkor för säker hantering av kortdata, PCI DSS. Standarderna förbättras ständigt och nuvarande regler finns tillgängliga på www.pcisecuritystandards.org.

Om företaget själv behandlar och/eller lagrar kortdata måste Gate2Payments ApS informeras om detta och företaget måste dokumentera sin process på detta område, samt kunna bevisa mottagen PCI-scan från en godkänd leverantör.

Det är förbjudet för företaget att utbyta, eller sälja, kortdata med någon annan än Gate2Payments ApS eller någon annan PSP eller inlösare. Glömda kort (genom fysisk handel) måste omedelbart skickas till Gate2Payments ApS.

Företaget ska alltid se till att behörig personal (vanligtvis personal som arbetar vid mottagandet av betalningen, bokföringen av betalningen och kundservicen) hela tiden är införstådda med reglerna för användning av kortsystemet och hålls uppdaterade om detta. På Gate2Payments ApS uppmaning behöver relevant personal hos företaget deltaga i utbildning och kurser om kortbetalning. Kostnaderna står företaget för.

Vid misstanke eller upptäckt av obehörig tillgång till företagets system som innehåller kortdata, ska Gate2Payments ApS omedelbart underrättas om detta. Företaget ansvarar för eventuella förluster som ett resultat av detta, särskilt böter som Gate2Payments ApS och Gate2Payments ApS inlösare kan ådra sig som påföljd. Gate2Payments ApS kommer i händelse av skadad eller förlorad kortdata, på företagets bekostnad begära en extern undersökning av händelsen och dess orsaker samt konsekvenser.

5. Transaktioner

En genomförd transaktion består av en auktorisation och en betalning. Auktorisation innebär att företaget, via Gate2Payments ApS inlösare ber kortorganisationerna att bekräfta att kortet är giltigt och det finns täckning för det önskade beloppet på kortinnehavarens kort. Om så är fallet är beloppet reserverat på kortet och företaget får ett auktoriseringsnummer för den aktuella transaktionen. Betalning görs av Företaget som ber Gate2Payments ApS att dra det reserverade beloppet på det angivna kortet.

En betalning får inte göras innan varan har skickats eller levererats till kortinnehavaren.

Företaget är skyldigt att ta emot alla relevanta typer av VISA och MasterCard.

När en transaktion är genomförd ska följande information skickas till Gate2Payments ApS inlösare: Kortnummer, utgångsdatum för kort, belopp, säkerhetskod. Om Gate2Payments ApS anser att det är nödvändigt för säkerheten för kortbetalningssystemen, kan Gate2Payments ApS när som helst begära att företaget skickar ytterligare information om varje transaktion.

När transaktionen är genomförd måste företaget lämna ett kvitto till kortinnehavaren. Företaget måste lagra all relevant information om transaktionen i minst 2 år.

6. Otillåtna Transaktioner

Det får endast genomföras transaktioner som är tillåtna enligt detta avtal, samt lyder under kortorganisationernas lagar och förordningar. Som ett exempel på transaktioner som inte är tillåtna är: Betalning mottagen för tredje part, betalning för varor/produktkategorier/branscher (se särskild MCC-kod) som inte nämns i grundavtalet, betalning av skuld (en kortinnehavare som betalar för en tidigare mottagen produkt), betalningar som kan skada kortföretaget och/eller Gate2Payments ApS och inlösarens rykte och varumärke, betalningar som är till försäljning och som inte är i enlighet med lokala lagar hos både kortinnehavaren och företaget, samt betalningar för tjänster som kan utgöra ett brott mot upphovsrätten.

Överträdelser gentemot Gate2Payments ApS uppfattas som ett allvarligt brott mot avtalet och kan resultera i omedelbar uppsägning av avtalet. Avtalsbrott kan också medföra att företaget får höga böter av Gate2Payments ApS och/eller kortorganisationer.

7. Krediter

Företagets kreditering till en kortinnehavare (vanligtvis vid återlämnande av inköpt vara) är endast föremål för full eller delvis full ersättning för en tidigare genomförd kortbetalning. Företaget måste använda samma kort som användes vid det ursprungliga köpet och krediten får inte överstiga det ursprungliga transaktionsvärdet.

Kreditering kan endast göras via Gate2Payments ApS inlösare om den ursprungliga transaktionen gjordes genom Gate2Payments ApS inlösare. Det innebär att varken kontanter eller en banköverföring kan göras till Kortinnehavaren.

8. Invändningar

En kortinnehavare kan motsätta sig en transaktion till kortutgivaren som begärts av Gate2Payments ApS inlösen. Anledningen till invändningen kan bl.a. vara att kortinnehavaren nekar kännedom om transaktionen, att betalningen har genomförts på ett felaktigt sätt, om kortinnehavaren inte har mottagit avtalad vara eller tjänst, att kortinnehavaren har returnerat det mottagna varan, eller att betalningen är större än överenskommen. Företaget är skyldigt att omgående på begäran av Gate2Payments ApS lämna all relevant dokumentation avseende den omtvistade transaktionen. Om företaget inte kan bevisa sin rätt till Gate2Payments ApS och inlösaren kan Gate2Payments ApS välja att returnera betalningen till Kortinnehavaren. Gate2Payments ApSs beslut är slutgiltigt och kan inte överklagas eller tas upp i domstol.

Företaget är förpliktigat att tillhandahålla en hög servicenivå till kortinnehavare för att undvika invändningar. Ett alltför stort antal invändningar kan leda till böter och avgifter från kortorganisationerna till både företaget och Gate2Payments ApS. Gate2Payments ApS kommer alltid kräva att Företaget, ansvarar för detta.

På begäran av Gate2Payments ApS måste företaget på egen bekostnad delta i kurser och utbildningar för att minimera invändningar.

9. Avgifter

Alla vanliga avgifter anges i avtalet. Fullständig avgiftsöversikt finns på Gate2Payments.com/vara-betal losningar/. Alla avgifter, böter och liknande kommer att räknas av i Gate2Payments ApS löpande utbetalningar till företaget. Alla priser och avgifter är angivna exkl. eventuell moms, avgifter och skatter. Abonnemanget faktureras 6 månader i förväg abonnemang och transaktionsavgifter debiteras varje månad.

Om företaget tar ut en transaktionsavgift av Kortinnehavaren, måste detta tydligt meddelas kortinnehavaren innan denne godkänner transaktionen. Det är upp till företaget att hålla sig uppdaterade och följa nationella och europeiska regler för transaktionsavgifter av konsumenter.

10. Utbetalning och reserver

Utbetalning för genomförd betalning till företaget sker periodiskt enligt vad som anges i avtalet. Utbetalningar görs med avdrag för avgifter, böter, krediteringar, invändningar och reserver.

Reserverna är definierade i avtalet. Om det behövs göras en ny kreditvärdering av företaget, har Gate2Payments ApS rätt att ändra reservberäkningen.

Företaget är skyldigt att så fort som möjligt stämma av Gate2Payments ApS utbetalningar med sin egen bokföring. Invändningar mot Gate2Payments ApS måste göras senast 30 dagar efter utgången av en månad. Företaget måste själv hämta ett kontoutdrag på Gate2Payments.com.

11. Ikraftträdande och uppsägning av avtalet

Avtalet mellan Gate2Payments ApS och företaget kommer att träda i kraft omedelbart vid beställning och löper vidare till det att företaget säger upp avtalet. Vid beställning ger företaget Gate2Payments ApS fullmakt att acceptera standardvillkoren för inlösen på företagets vägnar. Om villkoren inte är standard, kommer Gate2Payments ApS att begära en elektronisk fullmakt hos företaget.

Standardvillkor för inlösen visas här

Avtalet kan avslutas av Gate2Payments ApS med 1 månads varsel. Gate2Payments ApS kan säga upp avtalet med omedelbar verkan eller ändra villkoren i de fallen att, vid upprepande fel eller grov misskötsel, enligt Gate2Payments ApS villkor, företaget får ett stort antal invändningar eller krediteringar emot sig. Avtalet kan också avslutas omedelbart om en ändrad kreditvärdering ger upphov till detta.

Företaget kan säga upp avtalet med Gate2Payments ApS, med undantag av den förutbetalda bindningstiden, dock är uppsägningstiden minimum den innevarande månaden + 1 månad.

Uppsägningen måste göras via telefon till Gate2Payments ApS på telefon +45 7070 7408 inom normala öppettider, vilket är måndag – fredag ​09.00 – 16.00.

Kortorganisationer kan, för egen räkning, säga upp avtalet diskretionärt med omedelbar verkan.

 

Generella villkor för betalningsgateway

Villkoren gäller från och med den 1 april 2018. Den gällande prissättnings- och prisstrukturen kan ändras när som helst med 3 månaders notis.

1. Gate2Payments ApS avbetalning

Genom att bli kund hos Gate2Payments ApS gör det möjligt för företag att ta emot betalningar via internet. Gate2Payments ApS betalningsgateway är godkänd av inlösare och överföringar mellan Gate2Payments ApS betalningsgateway och inlösare sker i krypterad form.

2. Drift och driftstid

Gate2Payments ApS strävar efter att betalningar via internet ska kunna ske 24 timmar om dygnet hela året om och hålla högsta säkerhet. Gate2Payments ApS leverantörer av betalningsgateway (PSP) åtar sig att alltid vara PCI-godkända.

Gate2Payments ApS ansvarar inte för eventuella fel, men försöker alltid rätta till eventuella fel så snart som möjligt.

Vid underhåll/tekniska förändringar etc. har Gate2Payments ApS PSP rätt att avbryta driften under kortare perioder.

3. Företagets ansvar

Företaget är ansvarigt för att anpassa sin mjukvara i sin webbutik, så betalningsöverföringar kan göras via Gate2Payments ApS. De moduler Gate2Payments ApS tillhandahåller, är tillgängliga för företaget under företagets eget ansvar.

Företaget ansvarar för att betalningsöverföringarna följer gällande lagar etc, samt även inkluderar regler om betalkort, register och konsumentskydd.

Om företaget inte ingår ett avtal med Gate2Payments ApS kan företaget ingå avtal med andra inlösare om användningen av betalkortssystem, men därmed har Gate2Payments ApS ingen möjlighet för att ändra de priser som fastställts av inlösare. De inlösenavtal som ingåtts mellan företaget och andra inlösare är endast ett avtal mellan dessa två parter. Gate2Payments ApS är inte part i inlösenavtal.

Företaget är förpliktigat till att följa regler/riktlinjer som fastställts av Gate2Payments ApS och är skyldigt att informera om eventuella oegentligheter i verksamheten, inklusive misstänkt tredje parts intrång.

Gate2Payments ApS ansvarar inte för förluster som användaren kan ådra sig som t.ex. förlorat lösenord etc., samt eventuella påståenden från kunder angående återbetalningar gjorda över internet, oavsett vilka invändningar kortinnehavare/slutkund kan stöta på.

Företaget kan inte resa krav mot Gate2Payments ApS på grund av funktionsfel, oavsett orsaken till dessa.

4. Rättigheter

Gate2Payments ApS har rätt att göra överföringar till tredje part utan att behöva ge notis om detta.

Gate2Payments ApS innehar alla rättigheter till de programvaror som används vid överföringar.

Båda parter har sekretessplikt när det gäller information om den andra parten och/eller tredje part.

Företaget erhåller endast en tidsbegränsad, icke-exklusiv användarrätt för den tjänst som Gate2Payments ApS tillhandahåller.

Företagets användning av material och program baseras på att betalning av tjänsten har gjort still Gate2Payments i tid.

Företagets misskötsel av dessa rättigheter anses vara ett väsentligt brott mot avtalet.

Gate2Payments ApS har under avtalets löptid rätt att använda företagets affärsfunktioner som referens, samt även för marknadsföringsmaterial. Företaget kan ge Gate2Payments ApS instruktioner för sådan användning.

Om företaget aktivt ger uttryck för att de inte vill användas som referens, rättar Gate2Payments ApS sig efter det.

5. Ikraftträdande och uppsägning av avtalet

Avtalet mellan Gate2Payments ApS och företaget kommer att träda i kraft omedelbart vid beställning och löper vidare till det att företaget säger upp avtalet.

Företaget kan säga upp avtalet med Gate2Payments ApS, med undantag av den förutbetalda bindningstiden, dock är uppsägningstiden minimum den innevarande månaden + 1 månad.

Uppsägningen måste göras via telefon till Gate2Payments ApS på telefon +45 7070 7408 inom normala öppettider, vilket är måndag – fredag ​09.00 – 16.00.

Vid överträdelse av gällande användarvillkor, inklusive gällande lagar och förordningar, har Gate2Payments ApS rätt att avbryta företaget omedelbart.

5.1 Automatisk förnyelse av abonnemang

Om inte företaget har säger upp avtalet med Gate2Payments ApS eller att avtalet på annat vis har upphört, börjar en ny bindningstid efter utgången av föregående bindningstid.

6. Vid eventuell tvist

Om det uppstår oenigheter eller konflikter mellan Gate2Payments ApS och företaget, är det dansk lag som ska gälla och att tvisten ska hanteras av Sø-og Handelsretten i Köpenhamn.

 

1.Privat Policy

På grund av ändringar i den nya EU-lagstiftningen, som kallas (GDPR), får du härmed information om vår integritetspolicy.

1.1 Inledning

Gate2Payments ApS behandlar personuppgifter om dig och därför får du följande information (Sekretess).

1.2 Informationsansvarig

Gate2Payments ApS, CVR-nr. 36953128, är ansvarig. Det innebär att vi är ansvariga för din personliga information.

1.3 Syfte för insamling av personuppgifter.

A: Vi kommer säkra att din personliga information samlas in och behandlas enbart för ett eller flera av följande ändamål:

 • För att skicka nyhetsbrev som du har anmält dig till
 • För att anmäla dig till ett inlösen- och betalningsgateway-avtal

B: Vårt syfte för att behandla din personliga information är:

 • Ditt samtycke enligt artikel 6.1 i GDPR. 1 (a)
 • Interesseregel i enlighet med artikel 6.1 i GDPR. 1, led f. Behandlingen av dina personuppgifter i syfte om profilering är nödvändig för att Gate2Payments ApS ska kunna rikta frågor och ha en förbättrad användarupplevelse
 • Om du inte längre godkänner syftet för behandlingen av din personliga information, har du rätt att återkalla ditt samtycke när som helst.
 • Vi behåller dina personliga uppgifter tills du inte längre ger samtycke, varefter du inte längre kommer att motta nyhetsbrev från oss.

1.4 Dina rättigheter

1.4.1 Du kan när som helst få tillgång till din personliga information, begära att vi korrigerar felaktigheter eller bli borttagen genom att kontakta oss. Du kan också begära att behandlingen är begränsad, eller ge invändningar mot vår behandling av din personliga information.

1.4.2 Om du vill överklaga vår behandling av din personliga information, vänligen kontakta Datainspektionen.

1.4.3 Du har rätt att när som helst göra invändningar mot behandlingen av dina personuppgifter för direkt marknadsföring.

1.5 Överföring, överlåtelse och offentliggörande av personuppgifter till tredje part

1.5.1 Endast betrodda anställda, representanter och leverantörer med en arbetsrelaterade behov har, i enlighet med tillämpliga lagar om dataskydd, tillgång till din personliga information i den utsträckning som krävs för att tillhandahålla tjänster för oss eller agera på uppdrag av oss.

1.5.2 Vi förbehåller oss rätten att använda eller lämna ut information i den utsträckning som krävs för att följa gällande lagar, genomföra undersökningar i samband med klagomål, svara på dina önskemål eller i undersökningssyften.

1.6 Överföringar till mottagare från tredje land, inklusive internationella organisationer

1.6.1 Vi kommer att överföra din personliga information till mottagare utanför EU och EES. Det handlar om Mailchimp, som verkar i USA. Lämpliga skyddsåtgärder för dataöverföringar till USA är säkerställda genom datahantering och certifiering enligt EU-USA Privacy Shield, se EU-förordningen GDPR art. 45. I den utsträckning vi använder andra parter som behandlar information som är etablerade utanför EU kommer det alltid att göras genom giltiga överföringsgarantier.

Om du har frågor om ovanstående kontakta oss på support@gate2payments.com

1.7 Cookies

Gate2Payments ApS använder cookies. Cookies används endast i samband med Gate2Payments ApS inloggningssystem. Vi registrerar inte någon information från cookies om affärsrelationerna på Gate2Payments ApS.com.

Gate2Payments ApS samlar statistik och för logg. Ett statistiskt system samlar in information som kan ge en statistisk bild av hur många besökare en webbplats har haft, var de kommer ifrån, på vilken del av webbplatsen de lämnade etc. Gate2Payments ApS använder denna statistik för att förbättra vår hemsida och dess funktionalitet. Statistiken används i marknadsföring och för att öka användarvänligheten.

För att inleda ett inlösen- och betalningsgateway-avtal med Gate2Payments ApS, måste du registrera dig med följande personliga uppgifter: namn, personnummer, företagsnamn, Org.nr, adress, telefonnummer, e-post, ID-bild, bokföringsadress, ägarfördelning för alla ägare med mer än 25% av företaget, IBAN, BIC/Swift. Personuppgifterna är registrerade hos Gate2Payments ApS och lagras i 5 år, varefter de raderas.

Vi registrerar din personliga information för att tillhandahålla tjänsten till verksamheten. Alla anställda hos Gate2Payments ApS har tillgång till den registrerade informationen.

Gate2Payments ApS är informationsansvarig.

All information behandlas krypterat.

2. Övriga villkor

Vid godkännande av handelsvillkoren kommer företaget att registreras för vårt nyhetsbrev. Nyhetsbrevet innehåller relevant driftsinformation, allmän information och erbjudanden.

Ingen av parterna har rätt att lämna information till tredje part om avtalet och dess innehåll. Gate2Payments ApS har dock rätt att lämna information om avtalet och affärsrelationen med kortorganisationerna. Företaget kan inte hålla Gate2Payments ApS ansvarigt för skada, förlust av intäkter på grund av systemfel och andra fel. Företaget rekommenderas att upprätta lämpliga backup-system.

Assistans till installation eller annan service på en hemsida sker alltid på eget ansvar och Gate2Payments ApS kan inte hållas ansvarigt för fel eller brister på sin hemsida. Därför rekommenderar vi alltid att du gör säkerhetskopior av din sida.

Tvister avgörs av dansk domstol i Köpenhamn enligt dansk lag.